Abonnementsvoorwaarden van aangesloten kappers bij Kappersabonnementen.nl

 1. Definities

Kappersabonnementen.nl: organisatie die Abonnement verstrekker ondersteunt bij administratie omtrent Abonnementen

Abonnement verstrekker: de aangesloten kapsalon bij Kappersabonnement.nl

Abonnementhouder: een natuurlijkpersoon met wie een abonnement is aangegaan en die als zodanig op het inschrijfformulier bij de Abonnement verstrekker is vermeld

Abonnement: intekening Abonnementhouder voor de mogelijkheid tot het onbeperkt laten knippen en of kleuren van zijn/haar hoofdhaar door Abonnement verstrekker.

 

 1. Gebruik van het abonnement
 2. Abonnementhouder kan onbeperkt gebruik maken van de diensten die vallen onder het type abonnement, zoals omschreven op het inschrijfformulier behorende bij het Abonnement, onder voorbehoud dat een gezonde haarkwaliteit gewaarborgd blijft, hetgeen ter beoordeling is van Abonnement verstrekker.
 3. Alle behandelingen worden bijgehouden in het computersysteem van Abonnement verstrekker.
 4. Abonnement verstrekker is gerechtigd het gebruik van een foto ter legimitatie van de Abonnementhouder verplicht te stellen.
 5. Een Abonnement kan niet gecombineerd worden met andere acties of externe boekingsvormen.

 

 1. Duur, betaling en beëindiging van het abonnement
 2. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum op het inschrijfformulier en wordt na 1 jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Opzegging Abonnement na 1 jaar is mogelijk door Abonnementhouder of door Abonnement verstrekker schriftelijk of per e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Abonnement verstrekker is gerechtigd het Abonnement per direct te beëindigen in geval van: wanbetaling, agressie, herhaaldelijke “no-show” of het zich onttrekken aan het advies van Abonnement verstrekker door Abonnementhouder.
 5. Betaling van het Abonnement geschiedt achteraf per maand middels een automatische doorlopende incasso via Kappersabonnement.nl
 6. Bij een geweigerde incasso (zogeheten storno) moet de maandelijkse bijdrage direct worden voldaan aan de kassa van Abonnement verstrekker, dan wel kan de dienstverlening tot dat de betaling van het totaal gestorneerde bedrag bij is, worden opgeschort zonder dat de betalingsverplichting voor Abonnementhouder vervalt.
 7. Bij het uitblijven van betaling van het Abonnement in het eerste jaar gedurende tenminste 3 aaneengesloten maanden, wordt het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindiging (na 12 maanden) per direct opvorderbaar.
 8. Abonnementhouder is gehouden alle kosten van maatregelen in en buiten tot invordering te voldoen.

 

 1. Recht op wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden

Kappersabonnement.nl behoudt zich namens Abonnement verstrekker het recht voor wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden, met name indien de zich ontwikkelde omstandigheden met trekking tot de door Kappersabonnementen.nl gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen per email en/of in de salon kenbaar worden gemaakt.

 

 1. Persoonsgegevens

Kappersabonnementen.nl verwerkt namens Abonnement verstrekker de persoonsgegevens van de abonnementhouder binnen de kaders van Wet Bescherming Persoonsgegevens op een wijze en voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, commercie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

 

 1. Bijzondere omstandigheden

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte of verhuizing buiten een straal van 30 km) is het naar uitsluitend oordeel van Abonnement verstrekker mogelijk het abonnement gedurende het eerste jaar vroegtijdig te beëindigen middels betaling van 3 keer het maandbedrag van het onderhavige type Abonnement door Abonnementhouder. Het Abonnement stopt dan per direct.

 

 1. Prijswijzigingen

Abonnement verstrekker behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigingen.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze abonnementsvoorwaarden en alle overeenkomsten door of met Abonnement verstrekker aangegaan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Abonnementhouder en Abonnement verstrekker zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van Abonnement verstrekker.