Op zoek naar CG-vriendelijke producten? Check in onze webshop: CG-vriendelijke producten voor ons volledige assortiment

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Staete Hairsalon hecht veel waarde aan de bescherming van jou persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jou privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Staete Hairsalon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-       Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om jou uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Staete Hairsalon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Staete Hairsalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Staete Hairsalon de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       (Zakelijk) Telefoonnummer;

-       (Zakelijk) E-mailadres;

-       Geslacht.

-       Geboortedatum

Jouw persoonsgegevens worden door Staete Hairsalon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Staete Hairsalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Staete Hairsalon de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Staete Hairsalon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Staete Hairsalon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Staete Hairsalon de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geboortedatum;

-       Salarisgegevens;

-       Kopie ID;

-       BSN-nummer;

-       Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-       Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-       Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Staete Hairsalon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens Staete Hairsalon van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je  het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Staete Hairsalon

Wilhelminalaan 82

6641 KN

Beuningen

info@staetehairsalon.nl