Abonnementsvoorwaarden Full Service Haircare Abonnement van aangesloten kappers bij Kappersabonnement.nl

 1. Definities

Kappersabonnementen.nl: organisatie die Abonnementverstrekker ondersteunt bij administratie omtrent Abonnementen

Abonnementverstrekker: de aangesloten kapsalon bij Kappersabonnement.nl

Abonnementhouder: een natuurlijk persoon met wie een abonnement is aangegaan en die als zodanig op het inschrijfformulier bij de Abonnementverstrekker is vermeld.

Product: Zaken die Abonnementhouder kan kopen, en het product dat Abonnement verstrekker aan Abonnementhouder aanbiedt

Abonnement: intekening Abonnementhouder voor de mogelijkheid tot het aankopen van producten van Abonnementverstrekker door Abonnementhouder.

 

2.   Gebruik van Full Service Haircare Abonnement

 • Abonnementhouder kan gebruik maken van de producten die vallen onder het type abonnement, zoals omschreven op het inschrijfformulier behorende bij het Full Service Haircare Abonnement, onder voorbehoud dat een gezonde haarkwaliteit gewaarborgd blijft, hetgeen ter beoordeling is van Abonnementverstrekker.
 • De verkoop van de producten worden bijgehouden in het computersysteem van Abonnementverstrekker.
 • Abonnementverstrekker is gerechtigd het gebruik van een foto ter legitimatie van de Abonnementhouder verplicht te stellen.
 • Een Full Service Haircare Abonnement kan niet gecombineerd worden met andere acties of kortingen.
 • Abonnementhouder ontvangt een maximum van 8 producten per jaar inclusief 2 x 1 Staete Favorites Box gratis per half kalenderjaar.
 • Bij ingang van het Full Service Haircare Abonnement kiest de Abonnementhouder 2 producten en ontvangt direct 1 Staete Favorites Box cadeau. De resterende 6 producten ontvangt de Abonnementhouder met een tussenpose van minimaal 6 weken.
 • Abonnement verstrekker geeft aan welke producten niet onder het Full Service Haircare Abonnement vallen en voor welke een toeslag berekend zal worden.          

 

3.   Duur, betaling en beëindiging van het Full Service Haircare Abonnement 

 • Een Full Service Haircare Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden vanaf de ingangsdatum op het inschrijfformulier en wordt na 12 maanden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
 • Opzegging Full Service Haircare Abonnement na 12 maanden is mogelijk door Abonnementhouder of door Abonnementverstrekker schriftelijk of per e-mail – met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 • Abonnementverstrekker is gerechtigd het Full Service Haircare Abonnement per direct te beëindigen in geval van: wanbetaling, agressie of het onttrekken aan het advies van Abonnementverstrekker door Abonnementhouder.
 • Betaling van het Full Service Haircare Abonnement geschiedt achteraf per maand middels een automatische doorlopende incasso via Kappersabonnement.nl
 • Bij een geweigerde incasso (zogeheten storno) moet de maandelijkse bijdrage direct worden voldaan aan de kassa van Abonnementverstrekker, dan wel kan de dienstverlening tot dat de betaling van het totaal gestorneerde bedrag bij is, worden opgeschort zonder dat de betalingsverplichting voor Abonnementhouder vervalt.
 • Bij het uitblijven van betaling van het Full Service Haircare Abonnement in de eerste 6 maanden gedurende 3 maanden aaneengesloten maanden, wordt het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindig (na 6 maanden) per direct opvorderbaar.
 • Abonnementhouder is gehouden alle kosten van maatregelen in en buiten rechte tot invordering te voldoen.
 • Prijzen zoals genoemd zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

 1. Recht op wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden

Kappersabonnement.nl behoudt zich namens Abonnementverstrekker het recht voor wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvoorwaarden, met name indien de zich ontwikkelde omstandigheden met betrekking tot de door Kappersabonnementen.nl gehanteerde tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen per email en/of in de salon kenbaar worden gemaakt.

 

 1. Persoonsgegevens

Kappersabonnement.nl verwerkt namens de Abonnementverstrekker de persoonsgegevens van de abonnementhouder binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op een wijze en voor de doeleinde: facturatie, debiteurenadministratie, commercie, klachtenafhandeling en geschillen beslechting.

 

 1. Bijzondere omstandigheden

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige zieken of verhuizing buiten een straal van 30km) is het naar uitsluitend oordeel van Abonnementverstrekker mogelijk het Full Service Haircare Abonnement gedurende de eerste 6 maanden vroegtijdig te beëindigen middels betaling van 1,5 keer het maandbedrag van het onderhavige type Full Service Haircare Abonnement door Abonnementhouder. Het Full Service Haircare Abonnement stopt dan direct.

 

 1. Prijswijzigingen

Abonnementverstrekker behoudt zich het recht om prijzen te van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen.

 

 1. Herroeping

De Abonnementhouder heeft 14 dagen de tijd om zicht te beroepen op het Herroepingsrecht. De opzegtermijn moet altijd minimaal zeven werkdagen omvatten. Tijdens deze periode zal de Abonnementhouder zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Abonnementhouder zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Abonnementhouder van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakken en aan Abonnementverstrekker retourneren.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • De Abonnementverstrekker is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder het Full Service Haircare Abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).
 • Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van de Abonnementverstrekker. Dit omvat het volgende: stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties, slechte leveringen vanuit de leverancier, “out of stock” vanuit de leverancier, burgerlijke onrust, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, rebellie, invasies, oorlog of dreiging van een oorlog. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer. Te late levering door toedoen van postbedrijf. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Abonnementverstrekker zal inspanning leveren om de overmacht toestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

 

10.  Klachtenregeling

 • Indien er sprake is van een klacht, neemt Abonnementhouder contact op met de Abonnement verstrekken via info@staetehairsalon.nl
 • In geval van defecte of missende producten in de Staete Favorites Box zal Abonnement verstrekker de klacht onderzoeken en de Abonnementhouder binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal Abonnement verstrekker de besteller om fotomateriaal vragen van het product. Indien Abonnement verstrekker een vervangend product heeft, zal Abonnement verstrekker deze aanbieden aan de Abonnementhouder.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze abonnementsvoorwaarden en alle overeenkomsten door of met Abonnementverstrekker aangegaan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Abonnementhouder en Abonnementverstrekker zullen worden beslecht door de daartoe rechter in het arrondissement van Abonnementverstrekker.